سارا پاولسون در صحنه سریال تلویزیونی داستان جنایت آمریکایی به همراه Sterling K. Brown، Dale Godboldo و Angel Parker

سارا پاولسون در صحنه سریال تلویزیونی داستان جنایت آمریکایی به همراه Sterling K. Brown، Dale Godboldo و Angel Parker
نوع عکس: صحنه